Taakstelling Taakstelling

Taakstelling en organisatie

Diaconie is de concrete vertaling van de roeping van de gemeente. Hoe kan blijken, dat deze wereld Gods wereld is, waar ieder mens ‘menswaardig’ kan leven ?  Jezus gaat ons daarin voor en wij proberen hem te volgen. Diaconie probeert dat vorm te geven in daden van barmhartigheid en gerechtigheid.  Deze roeping behoort tot het hart van het gemeentezijn. Iedereen die bij onze gemeente betrokken wil zijn, neemt ook deel aan diaconie. Soms herkenbaar als een binnenkerkelijke activiteit, dikwijls ook in allerlei andere organisaties en verbanden of individueel. 
 
Om die roeping te kunnen volgen heeft de gemeente enkele leden speciaal gevraagd om hieraan leiding te geven. Dat zijn de diakenen. Samen vormen zij de ambtsgroep diaconie.
Van oudsher was en is de diaconie zichtbaar als de verantwoordelijke voor het vieren van het Avondmaal. Hier, aan de tafel van de Heer, oefenen we het breken en delen: om ons te sterken, maar ook in verbondenheid met hen die meestal worden overgeslagen. 
Gevoed door deze bron werkt de diaconie verder, als steunpunt. Informatief, actief en verbindend. Onze aandacht richt zich zowel op de eigen kring, als ook in de regio, en wereldwijd. In de regio werken we samen met locale organisaties voor de taken in de wijde wereld heeft de diaconie de werkgroep ZWO : Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (zie onder).  
 
Taken in eigen kring zijn o.a.
- wekelijks meewerken in de kerkdienst o.a. door het informeren over de projecten van de diaconale collectes en bij het Avondmaal. 
- mede organiseren van diaconale kerkdiensten
- financiële ondersteuning aan gemeenteleden en anderen
- aandacht voor de nieuwe vragen en noden die ontstaan door de veranderingen in de zorg, ook in onze dorpen, onder de noemer “Zorgzame Kerk”.
- informatie over diaconale thema’s lokaal en wereldwijd via Woord & Daad en digitaal.
 
Samenwerking in de regio
- Veel gebeurt in onze dorpen samen met de St Odaparochie via het Interkerkelijk Diaconaal Overleg. B.v.  de kerstpakkettenactie, participatie in CLIP, enz.
- Participatie in Adviesraad Sociaal Domein.
- Aandacht voor de toenemende armoede. Ondersteuning van de Voedselbanken.
- Steun aan de hulpgroep “Ommekaar “ in Sint Oedenrode (zie onder)
- contacten met Vluchtelingenwerk in Son en St Oedenrode
- participatie in het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje voor dak- en thuislozen in Eindhoven (zie onder)
- andere doelen, zoals Vluchtelingen in de Knel (Eindhoven) worden financieel ondersteund.
  
De diaconie verleent veel financiële steun. Behalve via de wekelijkse collectes in de kerkdienst komen de middelen ook binnen door bijdragen op NL45 RABO 0148 2257 21 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Sint-Oedenrode en Son en Breugel.
Contactpersonen zijn:
Voorzitter:

                  Lieuwe.Terpstra,            tel: 0499-477224
Secretaris: Jeanette Venekamp,        tel: 0499-463602
terug