Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document
Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document

De PG OSB is een levendige kerkgemeenschap maar de gevolgen van de vergrijzing en de vermindering van het aantal leden zijn al jaren zichtbaar en voelbaar. Hoewel er veel betrokken en actieve leden zijn, kunnen het bestuur van onze kerk en kerkelijke activiteiten op termijn niet langer gegarandeerd worden. Daarom is de kerkenraad in de afgelopen twee jaar in de regio op zoek gegaan naar een gemeente om mee samen te gaan, daarbij ondersteund door adviezen van externe deskundigen. Uiteraard hebben we steeds het belang en het welzijn van onze gemeente voorop gezet.

U ontvangt via de post een brief waarin de voortgang van dit proces nader uiteen wordt gezet. Zoals in de brief is vermeld hoort daarbij een document dat samen met de kerkenraad van Eindhoven is opgesteld. Dit document kunt u hier vinden: "Samengaan PGE en PG OSB – gezamenlijk document".
 
 
De zeven werken van barmhartigheid De zeven werken van barmhartigheid
Tekst bij de collectes tot aan Pasen

Elke zondag tot aan Pasen is de collecte bestemd voor een activiteit die vorm geeft aan één van de zeven werken van barmhartigheid. Menno van der Beek schreef daarbij voor Kerk-in-Actie deze tekst:

DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden,
de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene
bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een coda.

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.
 
 
Uit de nieuwsbrief van 17 maart Uit de nieuwsbrief van 17 maart
Uit de nieuwsbrief van 17 maart

De zon schijnt, buiten bloeien de voorjaarsbloemen, en de bomen staan in bloei. Als je naar buiten kijkt, zie je niets vreemds. Behalve missschien dat het rustig is op straat. En toch is er heel wat aan de hand in de wereld en in ons land, onze dorpen en in onze kerk. Het corona-virus grijpt om zich heen. De kans op  ziek worden neemt toe en het aantal sterfgevallen wordt groter.

Juist ouderen lopen een grotere kans om het corona-virus te krijgen en ziek te worden. Dat kan een angstig gevoel geven.
In tijden van crisis zijn we gewend om elkaar op te zoeken. We willen elkaar dan steunen en helpen. Maar juist dat kan nu niet omdat we dan risico lopen dat we elkaar met het virus besmetten. Ook gaan bezoekjes van familie of vrienden niet door. Dat kan een eenzaam gevoel geven.

Veel bijeenkomsten gaan niet door: de paasmarkt, de sobermaaltijd, de stiltewandeling, de voorstelling ‘Pasen in fragmenten’, de zondagse kerkdiensten. De kerkenraad is bezig om een oplossing te vinden voor de kerkdiensten, ook voor de Goede Week en Pasen. U krijgt daarover bericht via de Nieuwsbrief.

Vanuit het pastoraat zijn we ook bezig om een netwerk van aandacht en zorg op te zetten. We denken daarbij aan bel-groepen: mensen die elkaar opbellen zodat we op die manier merkbaar betrokken blijven. We vragen u ook om als dat mogelijk is, aandacht voor elkaar te hebben.

We zullen in de tijd die komen gaat, u vaker een Nieuwsbrief sturen met informatie. Mocht u zelf vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen via mail of telefonisch.

Ter informatie uit de media: Woensdag 18 maart is uitgeroepen tot de Dag van Nationaal Gebed; kijkt u eens op de website www.nationaalgebed.nl.

Ik wens u sterkte in deze tijden en wens u toe dat u zich verbonden voelt met onze gemeente.

Petra Zweers,
kerkelijk werker
tel. 06 58 77 44 50
 
 
Bericht (2) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk Bericht (2) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk
Bericht (2) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk

We schreven op dinsdag 10 maart dat we het nog niet nodig vonden te stoppen met het houden van kerkdiensten. Inmiddels zijn er berichten over een grotere besmettingsgraad en ook dat het virus overgebracht kan worden door mensen die zelf geen griepverschijnselen vertonen.
De kerkenraad heeft nu besloten op zondag 15 maart geen “fysieke” kerkdienst te houden in onze kerk aan de Zandstraat in Son, maar een uitzending via het internet te verzorgen.
U kunt de dienst beluisteren via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10123. Of door het intypen van dit adres of door de website te openen van www.kerkomroep.nl en in het zoekscherm Son in te typen. De dienst begint gewoon om 10.00 uur. Voorganger is ds. Geurt Baerends en ouderling van dienst is mevr. Nel van der Schouw.

 
 
Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk
Bericht (1) over het Coronavirus en het reilen en zeilen van onze kerk

De kerkenraad heeft zich gebogen over de vraag hoe we als kerkgemeenschap om moeten gaan met de richtlijnen van de overheid die gelden voor onze provincie.
Het gaat op korte termijn dan over kerkdiensten, de sobermaaltijd en andere bijeenkomsten.

Belangrijk is te constateren dat de overheid adviezen geeft en het is aan ons goed om te gaan met deze adviezen. Het belangrijkste advies is thuis te blijven als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt. We weten dat hieraan massaal gevolg is gegeven, scholen draaien op halve kracht, veel leraren en kinderen zitten thuis, veel werknemers proberen van huis uit te werken.

Het is op dit moment nog niet nodig te stoppen met het houden van kerkdiensten, maar we willen iedereen oproepen niet te gaan als u verkouden bent of griepverschijnselen vertoont. We hebben veel oudere gemeenteleden die een kwetsbare gezondheid kunnen hebben. Wij volgen hierin het beleid van de PKN. De richtlijnen van de PKN kunt u nalezen op de site: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/. We hebben ook een brief ontvangen van onze classispredikant ds. Marco Luijk over dit onderwerp. Hij meldt daarin dat in Uden een van de gemeenteleden besmet is met het Coronavirus.

We gaan vooralsnog wel alle diensten in de kerk aan de Zandstraat houden omdat dan de diensten rechtstreeks via internet te beluisteren zijn.
Dat maakt het ook makkelijker om thuis te blijven als u liever grotere groepen mensen wilt mijden om besmetting te voorkomen. Het is helaas ook goed voor te stellen dat ambtsdragers en voorgangers afzeggen. Dat kan tot gevolg hebben dat diensten niet doorgaan en dus niet uitgezonden worden. Houdt u daarom de nieuwsbrief goed in de gaten omdat de kans groot is dat op het laatste moment wijzigingen bekend worden gemaakt en mogelijk moeten we ook besluiten kerkdiensten af te gelasten in verband met instructies van de overheid.

We zullen voorgangers vragen geen hand meer te geven na afloop van de dienst. En we zullen tijdelijk stoppen met het serveren van koffie en thee na de dienst. Als u graag wil napraten na de dienst kan dat uiteraard maar we zullen het niet bevorderen.
Voor het vieren van het avondmaal zullen ook maatregelen genomen worden, maar dat is nog niet aan de orde. De eerstvolgende keer dat we een tafelviering hebben is op Witte Donderdag.

Namens de ZWO groep geven we het volgende door:

gezien de laatste ontwikkelingen betreffende het Corona virus hebben wij besloten de sobermaaltijd van 18 maart af te blazen, temeer omdat wij binnen onze kerkelijke gemeente met veel ouderen te maken hebben, een risico groep.

Wat betreft de Stiltewandeling van 1 april beraden we ons nog, die ligt wat verder in de toekomst en we wachten de ontwikkelingen even af. Mocht de wandeling doorgaan dan beperken we dat tot alleen de wandeling met bezinningsmomenten verzorgd door de dames die ook de wandeling uitzetten.


Als kerkenraad zullen we regelmatig over de consequenties van het Coronavirus voor ons kerkleven berichten in de Nieuwsbrieven die waarschijnlijk frequenter zullen verschijnen.
 
Naamdrager Naamdrager
Naamdrager
 
Wanneer je ooit je naam verliest
keer je terug naar toen je
nog niet geboren was
 
niemand nog kende je, geen mens wist
wie en hoe je was, zou worden
en zou heten
 
pas toen je aan het licht
gekomen was, kreeg je een naam
die je nog waar moest maken
 
een naam die alleen door jou
betekenis kreeg zolang je
hem zou dragen
 
naarmate leven zich aan je voltrok
werd je steeds meer je naam
 
want naamloos zou je iemand
ten diepste niemand zijn geweest
 
nu je er niet meer bent
blijf je genoemd door hen die
jou hebben ontmoet
 
want in je naam ben je gekend
kom je ter sprake aan het woord
leef je in de herinnering voort
 
                                    Kees Hermis 
 
Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2021 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2021.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves met als speciale vermelding dat het bedrag van 20000 euro voor de corona maatregelen zal worden onttrokken aan het Fonds Groot Onderhoud.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    300 €
Bijdragen gemeenteleden   73200 €
Totaal baten   73500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(kerkelijk werker en gastpredikanten)
   48580 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      3710 €
Bijdragen aan landelijke organen      6350 €
Lasten kerkelijke gebouwen    16715 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3300 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    10925 €
Corona maatregelen (ventilatie, uitzendingen)    20000 €
Totaal lasten   109580
 
Resultaat (baten - lasten)   - 36080