zondag 10 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. C Pumplun
Dienst in Son
Ouderling: Mw Toos Siertsema
Organist: Dhr George Punt


U hoeft zich voor deze dienst niet meer aan te melden, maar de gewone coronamaatregelen zoals gepaste afstand houden blijven van kracht.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Orde van dienst voor 10 oktober

Collecte voor 10 oktober
De collecte is voor het straatpastoraat in Eindhoven. Vroeger dachten we dat er ooit geen daklozen meer zouden zijn. Maar hun aantal groeit nog steeds, ook in Eindhoven. Het is een kwetsbare groep die vaak kampt met grote problemen. Er zijn wel veel hulpinstanties, maar het is ook belangrijk dat er iemand is die niet op hulp of oplossingen gericht is, maar gewoon alle tijd en aandacht heeft voor die ene mens.  Zo iemand is straatpastor Rob Kosterman. De R.K.-parochies sturen hem uit en wij steunen hen met deze collecte.

Rekening NL60 ABNA 0810554372 t.n.v. K.I. Straatpastoraat Eindhoven.

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug