Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2021 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2021.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves met als speciale vermelding dat het bedrag van 20000 euro voor de corona maatregelen zal worden onttrokken aan het Fonds Groot Onderhoud.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    300 €
Bijdragen gemeenteleden   73200 €
Totaal baten   73500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(kerkelijk werker en gastpredikanten)
   48580 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      3710 €
Bijdragen aan landelijke organen      6350 €
Lasten kerkelijke gebouwen    16715 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3300 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    10925 €
Corona maatregelen (ventilatie, uitzendingen)    20000 €
Totaal lasten   109580
 
Resultaat (baten - lasten)   - 36080
terug