10 Bezinning en vernieuwing, 1990 - 1993 10 Bezinning en vernieuwing, 1990 - 1993

10 Bezinning en vernieuwing, 1990 - 1993

1990      Bezinning. Het heilzame gevolg van de groepsgesprekken over het kernwapenbeleid werd door de kerkenraad gezien als een signaal dat ook de verstandshouding binnen de gemeente over verschillen in geloofsbeleving mogelijk verbeterd kon worden. Met dit in gedachten werd een reeks bezinningsgesprekken ondernomen. Drie thema’s werden aan de orde gesteld in gespreksgroepen:
- Het onderwerp,“Veranderingen in kerk en samenleving”, kwam terug in wijkavonden in het voorjaar van 1990.
- Onderwerp van de tweede themadag (september 1990) was: “Visies op gemeente-zijn”. Ter afsluiting werd een “themadag” georganiseerd in het klooster van de zusters van liefde in Schijndel waarvoor ongeveer 30 gemeenteleden intekenden.
- De derde bezinningsdag had als thema “Ambt en charisma”. De belangstelling voor afsluitende themadag, was nu zo groot dat die twee maal werd gehouden, opnieuw in het Schijndelse klooster, op zaterdagen in februari en maart 1991.
De kerkenraad bracht de resultaten van de bezinning onder in vier “koerselementen”:
1 We willen midden in de samenleving een open en oecumenische geloofsgemeenschap vormen, waar mensen elkaar in gelijkwaardigheid kunnen ontmoeten op zoek naar de betekenis van het evangelie voor het leven van deze tijd.
2 De verantwoordelijkheid van het gemeente-zijn ligt bij de gemeenteleden zelf. Het ambt van alle gelovigen zal daarom meer tot zijn recht moeten komen door de betrokkenheid en medewerking van alle leden van de gemeente te vergroten.
3 We zullen moeten zoeken naar allerlei mogelijkheden om gemeenteleden toe te rusten op het vlak van de verdieping van het geloof en de toepassing ervan in samenlevingsvragen, ethiek en opvoeding
4. Voor een levende gemeenschap is het gewenst te werken met kleine groepen, waarin gemeenteleden intensiever met elkaar kunnen omgaan om zowel allerlei taken in de gemeente te verrichten, als om het leren en de geloofsbeleving te bevorderen.

1991     Vernieuwing. De besluitvorming in het kerkenwerk werd bemoeilijkt door een logge communicatie. Geïnspireerd door de resultaten van de bezinning en door het boek van J.Hendriks: “Vitale en aantrekkelijke gemeente”, werden door de kerkenraad opnieuw voorstellen gedaan voor een aantal organisatorische wijzigingen. Ze behelsden het invoeren van ambtsgroepen die met verregaande zelfstandigheid hun werk uit kunnen voeren en een kleine kerkenraad met als taak toezicht op de identiteit van de gemeente en de vertegenwoordiging naar buiten. Op een extra themadag (november 1991) werd de voorstellen voorgelegd aan de gemeente. Op wijkavonden in het voorjaar van 1992 werd het definitieve voorstel besproken.

1993      De nieuwe organisatorische structuur werd ingevoerd. Er kwamen ambtsgroepen voor pastoraat, eredienst, diaconaat, beheer, jeugd en vorming /toerusting, er kwam een kleine kerkenraad (12 leden) en een oecumenische werkgroep. Voor echtparen met een gemengd huwelijk kon de niet protestantse partner worden aanvaard als vriend van de kerk. Circa 50 vrienden werden op deze wijze aan de gemeente verbonden.

terug